Procesna oprema

filler image

Posude pod pritiskom:

• rezervoari komprimovanog vazduha i drugih tehničkih gasova,
• procesni reaktori, duplikatori, autoklavi
• rezervoari za tečni naftni gas (TNG) i tečni amonijak
• parni kotlovi, generatori pare, razdelno-sabirni sistemi
• zatvorene ekspanzione posude, hidroforske posude, diktir-sistemi za daljinsko grejanje

filler image

Oprema za skladištenje fluida - rezervoari:

• nadzemni skladišni rezervoari za naftu i naftne derivate (rezervoari za lož ulje, mazut);
• podzemni skladišni rezervoari sa duplim plaštom;
• rezervoari za gasovita goriva i rezervoari kondenzata;
• akumulatori toplote V=1-100m3
• stabilni rezervoari za pijaću i tehničku vodu;
• podzemni, nadzemni i pokretni rezervoari za tečni nafni gas (TNG);
• rezervoari za tehničke gasove (separatori i prijemnici za amonijak, ugljen dioksid);
• dnevni rezervoari raznih vrsta fluida (mazut, nafta, voda...);
• dogrejači, predgrejači, filteri, otparivači kondenzata, separatori kondezata, razdelnici, sabirnici, otvorene posude, kade, hladnjaci, zagrejači gasa...

filler image

Elementi postrojenja za pripremu vode:

• akumulatori toplote do 1-100m3
• kompletne toplotne podstanice
• industrijski bojleri
• razmenjivači toplote
• jonski izmenjivači, degazatori, aeratori, hemijska priprema vode

Kontaktirajte nas

+381 11 8791-196
office@montdoo.com
mont.stubline
www.montdoo.com

Valjevski put 504, Stubline,
11507 Obrenovac,
Srbija